Utenfor Forskningsparken
Forskningsparken omgis av vakre og frodige grøntområder. Her er et vannspeil, en mindre dam og Gaustadbekken med planter og grøntarealer, og en gjennomgående gang- og sykkelvei som er belyst. I tillegg er det sykkelparkering, grillplass, flere sitteplasser og treningsapparater.

 

Gaustadbekken opp i dagslyset
Sommeren 2017 ble det gjort en stor jobb utenfor Forskningsparken, fra vannspeilet utenfor universitetets Institutt for Informatikk (IFI) og ned til Blindern t-banestasjon. Arbeidet løftet Gaustadbekken opp i dagen og tar samtidig vare på fugler, dyr og planter.
Området er utformet med spesielt fokus på å bevare biologisk mangfold med naturlig habitatsutforming og økologiske funksjoner, og det salamandre ser ut til å trives i området. Gamle, råtnende trestammer får ligge av hensyn til insekter og fugler. Prosjektet er del av et unikt bekkeåpningsprosjekt. Gaustadbekken, som er en sideelv av Frognerelva, ble lagt i rør på 50-tallet og kommer nå opp i dagen. Både NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og NINA (Norsk institutt for naturforskning), som begge holder til i Forskningsparken, har deltatt i prosjektet for å forbedre kvaliteten, sammen med Forskningsparken og bymiljøetaten i Oslo kommune.

 

Salamander soler seg på en stein.

Denne salamanderen og syv familiemedlemmer dukket opp ved dammen allerede 2. april 2019.

 

Muligheter for fisk
Det er mulig med vannføring i bekken året rundt, og det er lagt opp til fiskevandring. Ifølge bymiljøetaten er det påvist fiskestammer helt opp til Blindern stasjon, og ønsket var at disse skulle vandre videre oppover mot IFI-anlegget. Det er derfor tatt hensyn til riktig bunnsubstrat, steinsetting, overløp og fallforhold i terskler, kulper, dybde, vannplanter og kantvegetasjon.
I dag pumpes det vann som sirkulerer i bekken i sommerhalvåret, i tillegg til at regnvannet fra takene i Forskningsparken renner ut i bekken. Når universitetets livsvitenskapsbygg ferdigstilles i 2024 kommer bekken opp i dagen langs livsvitenskapsbygget og det riktige vannet vil renne i Gaustadbekken, videre ned forbi Majorstua og til Frognerparken og videre ut i Frognerkilen.

 

Populær mosekunst
Langs bekkeløpet ses en betongvegg med levende kunst i form av mose. Her vises ikoniske personer fra vitenskap, politikk og kunst opp gjennom historien. Det er Kunstnerkollektivet Straight of the Wall som har bidratt med kunsten.

 

 

Fra venstre; Albert Einstein, Nelson Mandela, Marie Curie, Nikola Tesla, Leonardo Da Vinci, Steve Jobs, Camilla Collett, Sitting Bull, Fridtjof Nansen, Frida Kahlo, Ole Johan Dahl, Isaac Newton, Gregory Bateson og Stephen Hawking.