Koronaviruset og tiltakene har skapt økonomiske vanskeligheter for mange bedrifter. (Foto: Kyrre Sundal)

Verktøykasse for gründere og vekstbedrifter

EN VERKTØYKASSE MED KORONATILTAK

Regjeringen har lagt frem en rekke ordninger som skal hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen. Stortinget har vedtatt ordningene i flere omganger og her er oversikten slik den foreligger 16.04.2020. (Norwegian only)

 

Oversikten blir oppdatert.

Ønsker du oppdateringer om disse tiltakene og fra Forskningsparken kan du melde deg på vårt nyhetbrev her.

 

Har du mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronaepidemien?

 

Tapt omsetning: for selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet, med samme dekningsgrad som resten av arbeidslivet.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.


Selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien får også en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt, begrenset oppad til 6G (599.148 kroner). Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff – Nå kan du søke på ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

 

 

Tapt omsetning: For bedrifter

Kontantstøtteordningen er en støtteordning som kompenserer for fallende omsetning hos bedrifter, på bakgrunn av korona-krisen og smitteverktiltakene.

Dette innebærer at staten kan dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har:

  • 20 prosent omsetningsfall i mars
  • 30 prosent omsetningsfall i april
  • 30 prosent omsetningsfall i mai

 

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:

  • hvor mye omsetningen har falt
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten


Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.
Her kan du søke:
https://kompensasjonsordning.no/

 

Permittering

For deg som er arbeidsgiver

Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte, her er reglene du må forholde deg til.

For deg som er arbeidstaker

Om du har blitt permittert - her er det du må gjøre.

 


Likviditetsproblem?

Lånegarantiordning for bedrifter

Lånegarantiordning ble utarbeidet først for små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) men er nå utvidet til å omfatte større bedrifter.
Bedrifter som kvalifiserer for ordningen kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90 % av lånebeløpet. Ordningen organiseres av Finans Norge og lånene bevilges av de enkelte bankene. Her er mer informasjon.Innovativ bedrift med FOU-aktivitet?

Innovasjonsprosjekter for næringslivet (IPN)

Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. De har satt av i overkant av 1,2 milliarder kroner til nye IPN-prosjekter i år, og vil løpende vurdere denne rammen. Her kan du søke nå.


SkatteFUNN

SkatteFUNN-søknader vil hurtigbehandles - i løpet av tre uker - frem til sommeren.

SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Lenke til SkatteFUNN her

 


Kapital til norske oppstarts- og vekstselskaper

Det statlige investeringsselskapet Investinor er tilført én milliard kroner ekstra, for å sikre vekstbedrifter tilgang på kapital i det som ventes å bli et ellers knusktørt marked. Her finner du mer info.

 


Er din bedrift bruker av Innovasjon Norges tjenester?


Avdragsfrihet

Innovasjon Norge tilbyr sine lånetakere avdragsfrihet i ett år, dersom de har økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. Selskaper kan ta kontakt med Innovasjon Norge her.

 

Lavere utlånsrente

Innovasjon Norge har satt ned utlånsrentene for risikolån med 1 prosentpoeng og med 0,7 prosentpoeng for lavrisikolån. Endringen blir gjort gjeldende med virkning fra 23. mars for nye lån. For allerede løpende lån vil endringen skje med virkning fra 15. april 2020.

 

Økte tilskudd

For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker Innovasjon Norge andelen tilskudd de kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner de også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter.

 

Ny tjeneste: Tilskudd til kommersialisering – fase 2

Normalt får en søker først markedsavklaringstilskudd og deretter tilskudd til kommersialisering. Nå er kommersialiseringsordningen utvidet med et nytt tilskudd som skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler selskapet. Til forskjell fra «vanlig» kommersialiseringstilskudd, stilles det i denne fasen krav om at søkeren har en medvirkende ekstern investor og er på vei inn i en vekstfase. Ordningen kan dekke inntil 75 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 750.000 kroner. Ta kontakt med Innovasjon Norge om ordningen her.


Større oppstartslån

Oppstartlånet til Innovasjon Norge øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2,4 millioner. Det vil ikke stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

Startups som har mottatt markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån fra Innovasjon Norge. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra én av ordningene.


Større innovasjonslån

Innovasjon Norge øker maksgrensen for innovasjonslån fra 25 millioner kroner til 50 millioner kroner.


Ny tjeneste: Ekstraordinært innovasjonstilskudd

Ny tjeneste myntet på små og mellomstore bedrifter som har potensiale til å vokse. Ordningen kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, enten ved bruk av tilskudd eller ved å kombinere tilskudd og lån. Les mer og søk her.


Ekstra rentefritak

Innovasjon Norge tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra, totalt to år og seks måneder, på eksisterende og nye oppstartlån. De samme lånene er avdragsfrie i fire år.

 

 


Kan dere bidra med produksjon eller nyutvikling i helsesektoren?

Innovasjon Norge samarbeider med Sykehusinnkjøp, Norway Health Tech og flere om ekstra tiltak for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til å finansiere det. Dette gjelder prosjekter som produserer i Norge. Kontakt Innovasjon Norge om dette. Forsinkede mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt


Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av korona-situasjonen. Innleveringsfristen 31. mai opprettholdes, men det er mulig å søke om utsettelse her.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Kilder:

Regnskap Norge, Abelia og NHO, Shifter, NAV, Infotjenester,
Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Investinor, VG,

Se opptak fra Innovasjon Norges webinar om koronatiltakene 15.04.2020.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev

Covid-19 Special: Community Impact

We are inspired by all the companies that are working hard during these times of crisis. It is heartwarming to see how these common efforts actually make a difference. See a list of companies from our community and how they are helping.

 

Read more

Foto av Thomas Gundersen i Vitas som holder en pose med en hjemmetest for diabetes som seøges gjennom samarbeidspartner Bodymarkers AS.

Covid-19: Tryggere tilbake på jobb

Det anerkjente analyselaboratoriet Vitas har på rekordtid utviklet en hjemmetest for sjekk av antistoffer mot Covid-19. Fra 13. mai tilbyr de testen til alle de 3000 som jobber i Forskningsparken i Oslo, slik at de kan vende tilbake til jobb på en tryggere måte.

Les mer

På Impact Breakfast i Forskningsparken møtes forskere, investorer og entreprenører (Foto: Astrid B Lund, Forskningsparken).

Stor interesse for ny forskning

60 deltakere på Impact Breakfast for å høre forskere på Artificial Intelligence. Arrangementet er en møteplass for forskere, investorer og entreprenører.

Les mer