Invitasjon til folkemøte - Innspill til planforslag

Invitasjon til folkemøte - Innspill til planforslag

Invitasjon til folkemøte – innspill til planforslag

Forskningsparken i Oslo, Gaustadalléen 21

 

Forskningsparken i Oslo inviterer til et åpent informasjonsmøte, for å informere naboer, virksomheter og interesseorganisasjoner i influensområdet om arbeidet med planforslag for påbygging av eksisterende bygningsmasse med inntil 12 etasjer og 21.000 m2 BRA.

 

Informasjonsmøtet vil bli holdt i møterom Fauna i Forskningsparken, onsdag 17. juni, fra 18:00 til 19:30.

 

Forskningsparken vil informere om hva planforslaget vil medføre for nærmiljøet og influensområdet, etterfulgt av en åpen dialog med mulighet for spørsmål og synspunkter fra naboer og interesseorganisasjoner. Hensikten med møtet er å få avklart spørsmål rundt planforslag og prosess, og få frem synspunkter og innspill som kan påvirke utformingen av planforslaget, før det legges ut til offentlig ettersyn.

 

Møtet vil bli streamet, for å sikre mulighet for innspill fra de som ikke har anledning til å delta.

 

Planområdet syd i Gaustadbekkdalen: Meteorologisk Institutt, Universitetet på Blindern, og Blindern studenthjem i øst, Informatikkbygget i nord, og forskningsinstituttene på Gaustad i vest.

 


Dokumentasjon av føringene for plansaken kan sees i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201804418

 

Niels Torp.png

 

 

Illustrasjon av adkomst Forskningsparken fra Forskningsparken t-bane. Niels Torp AS Arkitekter MNA

Høyhus over inngangsparti, B12

Det arbeides med planer om påbygging av dagens inngangsparti i Forskningsparken til et bygg på totalt 12 etasjer.

Les mer

Plantegning

Pil viser hovedinngang

Steg for steg, Byggetrinn for byggetrinn

BYGGETRINN 1

Bygg D og E ferdig i 1989.

 

BYGGETRINN 2

Bygg C og B ferdig i 1999.

 

BYGGETRINN 3

Bygg F, G og H ferdig i 2006.

 

BYGGETRINN 4

Parkeringshus AU ferdig i 2009.

 

BYGGETRINN 5

Bygg A ferdig i 2012

 

BYGGETRINN 6

Påbygg G og H ferdig i 2013

 

BYGGETRINN 7

Påbygg D og F, TBA