• Oslotech legger til rette for gründere og vekstselskaper med teknologibaserte løsninger.

    OSLOTECH BIDRAR TIL NY VEKST

    Oslotech er stolt sponsor av inkubatorene StartupLab, Aleap og Sharelab. Oslotech initierer klynger, nettverk og kompetanseprogrammer for å fremme innovasjon. 

Om Oslotech

Forskningsparken – veksthus og møteplass!

Forskningsparken er et innovativt fellesskap hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass i kontorområder og laboratorier.

Forskningsparken drives av Oslotech AS. Vi skaper vekst ved å koble kapital, talenter og ideer.


Forskningsparken er lokalisert i et område med store ressurser. Kunnskapsmiljøene ved Universitetet i Oslo, universitetssykehusene og forskningsinstituttene representerer mulige løsninger på fremtidens utfordringer for Norge og verden. Her har Forskningsparken hatt en viktig rolle helt siden starten for mer enn 30 år siden: Som møteplass mellom næringsliv og forskningsmiljøer, som arbeidssted for kunnskapsbasert næringsliv og som et start- og veksthus for nye gründerbedrifter som bygger fremtidens Norge.

Vi skal bidra til verdiskaping og være en katalysator for utvikling av nye kunnskapsbaserte bedrifter i Norge, med fokus på Oslo-regionen.
Vi skal legge forholdene til rette for, og være en viktig bidragsyter til kommersialisering av forskning. 


Verdiskapingen forblir i parken

Oslotech AS deler ikke ut utbytte til sine eiere. Vi har store, ansvarlige eiere som Universitet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, som ønsker at vi skal bidra til å skape nytt næringsliv. Vårt formål er å bidra til verdiskaping i samfunnet gjennom å tilby møteplasser og infrastruktur som fremmer vekst og innovasjon. Vi skal bidra til kommersialisering av forskningsresultater og til at flere arbeidsplasser kommer ut fra kunnskapsmiljøene. Oslotech jobber non-profit, og løpende overskudd i eiendomsvirksomheten reinvesteres, enten i aktiviteter som støtter opp under målene (som f.eks driftstilskudd til inkubatorene og bidrag til møteplasser) eller i bygningene i form av oppgraderinger.

 

Infrastruktur for innovasjon

Forskningsparken er et innovativt fellesskap hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass i kontorområder og laboratorier. Vårt mål er at bedrifter, forskere, investorer og industri skal samhandle og samarbeide slik at innovasjon og verdiskaping lettere kan skje. Vi støtter forskere og gründere som vil skape verdier og gjøre verden bedre. Empirien viser at fysisk nærhet bidrar til mer samspill. Å dele innsikt, kunnskap og erfaringer med andre gir oftest noe positivt tilbake. Derfor lager vi felles arenaer, bygger oppstartsarealer og inkubatorer for nye selskaper, arbeider med bevisst samlokalisering, rigger arealer for ulike arbeidsprosesser, møteplasser for deling og samarbeid, faglig utvikling og inspirasjon, og vi forenkler hverdagen for bedriftene og alle menneskene som jobber i Forskningsparken til daglig.

Flere fremgangsrike klynger, nettverk og forskningsmiljøer er lokalisert her, med faglige tyngdepunkt innenfor blant annet datavitenskap, mobilitet, mediekunnskap, life science, helse, klima, miljø, energi og nanoteknologi.

Vi tar en aktiv rolle for å bygge miljøet i og rundt Forskningsparken sterkere. Her er noen av initiativene vi har vært med å skape:

Teknologi-inkubatoren StartupLab
Helseteknologi-inkubatoren Aleap
Bioteknologi-inkubatoren ShareLab
Livsvitenskapsklyngen The Life Science Cluster
Helseteknologiklyngen Norway Health Tech
Innovasjonsdistriktet Oslo Science City
Helseinnovasjonarenaen Health2B

Vi driver også vårt eget konferansesenter med et stort utvalg møterom tilgjengelig for våre leietakere og andre med tilknytning til parken.

 

Historie og eiere

Selskapet som fra starten het Innovasjonssenteret AS ble stiftet i 1984. Selskapets hovedeiere er Universitetet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, og en rekke sentrale næringslivsaktører som Norsk Hydro, Pareto, Dyno Nobel med flere. De første arbeidsoppgavene ble definert som kontaktskaping mellom industrien og forskningen. Det overordnete målet var vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. 


I 1989 var første byggetrinn av det som ble kalt Forskningsparken åpnet, og deretter har det blitt bygget i etapper, byggetrinn for byggetrinn, til det nå 60.000 kvm store bygget.

Her kan du se mer fra Forskningsparkens historie.

 

Midt i Oslo Science City – Norges første innovasjonsdistrikt

Oslo Science City er etablert og strekker seg fra Majorstuen og Marienlyst til Blindern, Gaustad og Radiumhospitalet. Her skal kunnskapsmiljøene jobbe tettere sammen med næringslivet og det offentlige, og bidra til fremtidens løsninger. Midt i innovasjonsdistriktet ligger Forskningsparken i Oslo som et av få arealer med plass til nettopp næringslivet, og det behøves adskillig flere kvadratmeter til alle som vil etablere seg her. Derfor bygges det for å få plass til flere.

Styret i Oslotech AS

Styret pr 16.6.2023:

Karl-Christian Agerup (styreleder)
Anna Holm Heide
Arne Benjaminsen
Solveig Kristensen
Bernt Reitan Jenssen
Kristin Eriksen
Anita Krohn Traaseth

Åpenhetsloven

Les hvordan Oslotech jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer

Personvernerklæring

Les hvordan Oslotech samler inn og bruker personopplysninger.

Les mer

Forskningsparken

Forskningsparken er et innovativt fellesskap hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass i kontorområder og laboratorier. 

Les mer