VÅR VISJON
Oslotech skal bidra til verdiskaping og være en katalysator for utvikling av nye kunnskapsbaserte bedrifter i Norge, med fokus på Oslo-regionen.
Oslotech skal legge forholdene til rette for, og være en viktig bidragsyter til kommersialisering av forskning. 

SLIK BIDRAR OSLOTECH TIL ØKT VERDISKAPING
Forskningsparken er et innovativt miljø på 57000 kvm hvor mer enn 3000 mennesker har sin daglige arbeidsplass. Forskningsparken driftes av Oslotech AS.
Høyt aktivitetsnivå og delingskultur setter preg på bygget hvor infrastrukturen er spesielt tilrettelagt for de mange oppstarts- og vekstselskapene og inkubatorer. Flere fremgangsrike klynger, nettverk og forskningsmiljøer er lokalisert i parken. De faglige tyngdepunktene er IKT, mobilitet, mediekunnskap, life science, helse, klima, miljø, energi og nanoteknologi.

 

Oslotech driver Forskningsparken i Oslo, med kontorer, laboratorier og konferansesenter. I tillegg initierer vi ulike aktiviteter og tilbud som skal bidra til økt entreprenørskap i vårt miljø, og bedre mulighet til å lykkes for de nye bedriftene. Her er noen av våre initiativer:


Inkubatoren StartupLab
Helseinkubatoren Aleap
Biotekinkubatoren ShareLab
Science for Society - entreprenørskap for PhD-studenter
BioVerdirapporten
The Life Science Cluster
Norway Health Tech
Cutting Edge Festivalen

 

HISTORIE OG EIERE
Selskapet som fra starten het Innovasjonssenteret AS ble stiftet i 1984. Selskapets hovedeiere er Universitetet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, og en rekke sentrale næringslivsaktører som Norsk Hydro, Pareto, Dyno Nobel med flere. De første arbeidsoppgavene ble definert som kontaktskaping mellom industrien og forskningen. Det overordnete målet var vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. 
I 1989 var første byggetrinn av det som ble kalt Forskningsparken åpnet, og deretter har det blitt bygget i etapper til det nå 57.000 kvm store bygget. Her kan du lese mer om Forskningsparkens historie.


STYRET
Oslotech’s styre består av styreleder Sverre Munck, Arne Benjaminsen (Universitetet i Oslo), Gunnar Leganger (Oslo kommune), Anna Holm Heide (No Isolation), Jarle Holberg (Siva), Taran Thune (Universitetet i Oslo) og Karita Bekkemellem (Legemiddelindustriforeningen) (2019).

 

SÅ HVA GJØR OSLOTECH EGENTLIG
Oslotech er en organisasjon på 14 personer som drifter bygget, kontorlokaler og laboratorier og legger til rette slik at alle de 3000 personene som jobber her har en god infrastruktur i arbeidsdagen: lunsj, møterom, resepsjon, sykkelparkering og tilpassede tjenester.

Oslotech tar også initiativ til å bygge StartupLab som nå er Nordens største tech-inkubator med mer enn 80 startups (per august 2018). StartupLab har etablert tidligfasefondet Founders Fund som årlig går inn med kapital i utvalgte tidligfase teknologiselskaper. Oslotech er en av investorene i Founders Fund. Oslotech var også initiativtaler til helseinkubatoren Aleap sammen med Norway HEalth Tech og Inven2, og har bygget biotec-inkubatoren ShareLab.

 

Flere eksempler på Oslotech-initiativer er Science for Society som inspirerer til mer innovasjon blant Ph.D.-studenter. Oslotech stod bak prosjektet BioVerdi der sentrale aktører gikk sammen om en rapport om hvordan vi kan øke veksten i norsk bioindustri, og Oslotech har reist såkornfondet Springfondet sammen med Kistefos, som nå har gått inn i det landsdekkende såkornfondet Alliance Venture

Klyngedannelse har vist seg effetivt for å skape sterke nye næringer. Klyngene bringer sammen de aktørene med utfordringer og de som kan bidra til løsningene, og skaper lønnsomme samarbeid mellom f.eks. forskere, investorer, leverandører og kunder. I 2010 tok Oslotech et fasilitatoransvar for Norway Health Tech og var en medspiller for klyngen som i dag er en viktig aktør med NCE-status (red.anm.: Norwegian Center of Expertice, en ordning fra Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge). Oslotech initierte dannelsen av The Life Science Cluster i 2016, og Oslo Edtech Cluster ble også startet i Forskningsparken. Disse og flere andre nettverk skaper sterke og innovative fagmiljøer i og rundt Forskningsparken i Oslo.

 

Oslotech står bak flere arrangementer i Oslo Innovation Week. Cuttinge Edge Festival hadde 1500 besøkende i 2018, og Corporate Innovation Day samlet næringslivet for å drøfte omstilling og fornyelse. Norwegian Investment Forum har en lang tradisjon i Forskningsparken og blir fra 2016 arrangert i samarbeid med DNB på DNBNXT. Konferansen er den viktigste norske møteplassen for startupselskaper og venturekapital.