Påbygg D og F

Byggeprosjekt 2021

Her vil du alltid finne oppdatert informasjon om påbygging av bygg D og F.

 

Forskningsparken trenger mer plass

De siste årene har arealene i Forskningsparken vært tilnærmet fullt utnyttet av bedrifter og folk. Flere ganger har vi måttet se at oppstartsbedrifter som vokser flytter ut av Forskningsparken selv om de gjerne ville fortsette å være del av miljøet her, fordi vi ikke har ledige arealer å tilby. Vi har opprettet et nyoppusset satellittkontor ved Sogn Arena, men dette er ikke nok. Derfor starter vi nå påbygging på to av byggene våre; bygg D og F (se illustrasjoner).

 

Hva skal skje - bygg D

I bygg D, over Parken Bakeri, ShareLab og StartupLab, skal det bygges på en ny kontoretasje på toppen, samt at det skal etableres et nytt teknisk rom på taket av den nye etasjen. Taket av bygg D skal ha en blågrønn løsning som fordrøyer mer vann enn et normal eller grønt tak. I tillegg skal fasadene rehabiliteres og skiftes ut. Fasaden mot øst skal skiftes i sin helhet og får et mer moderne uttrykk med økt glassareal og ny fasadekledning. Mot nord og sør skal vinduer og fasadekledning skiftes, slik at både tilstand og energieffektiviteten blir bedre. Den eksisterende branntrappen på østsiden av bygget (ses fra innkjøringen til garasjen) skal flyttes til nordsiden, samt at det skal etableres en rømningsbro fra nytt tak på D-bygget over til bygg G.

Påbygg - Bygg D. 

 

Hva skal skje - bygg F

På bygg F skal det bygges på to nye kontoretasjer. Den øverste etasjen vil være inntrukket, slik at bygget får et uttrykk tilsvarende bygg A. Det blir terrasse med flere utganger, og utenfor bruksarealet blir det en grønn løsning med sedum.

Påbygg - Bygg F. 

 

Når pågår byggingen?

Forprosjekt startet i september 2020 med utgraving under bygg F. I den forbindelsen ble sykkelstativ, utebord og benker fjernet. Selve påbyggingen vil starte opp 01.02.2021. Det er satt opp en tårnkran ved inngangen til bygg G, nær personalinngangen nærmest Blindern t-banestasjon. Riggplass vil bli etablert øst for bygg F, og det vil påvirke de eksisterende sykkelstativer og sitteplassene der. Sikkerhetsgjerder vil bli satt opp, og det må forventes at det blir noen endringer for adkomsten til bygget fra østsiden, altså fra Blindern t-banestasjon. Rehabilitering av øst-fasaden vil i perioder påvirke inn- og utkjøringen til parkeringshuset, og det arbeides med å finne gode løsninger for at ulempen skal bli så liten som mulig.

 

Overordnet fremdriftsplan

Arbeidene er estimert ferdigstilt i desember 2021. 

 

 

grønne tak

 

Blågrønne tak er bra for alle

På de nye takene planlegges blågrønne tak med vekster og beplantning. Dette vil bli nye uterom og pausearealer for mennesker i Forskningsparken, et fristende pusterom i det grønne.

Det legges en duk oppå taket som hindrer vannet i å nå bygget. Over duken ligger flere lag med en veldig lett jordblanding, som enkelt kan fordrøye vannet. På taket vil det vokse ulike planter og vekster som bidrar til biologisk mangfold ved at det er tilholdssted for insekter og småfugler. Takhagen fanger opp regnvann og blir del av et overvannsvern som ved kraftige regnskyll hindrer oversvømmelser på gatenivå og skader på bygninger.

 

Hvordan påvirker dette meg?

Støy, støv og vibrasjoner

Under hele byggeperioden vil det kunne oppleves støyende og støvende arbeider samt i enkelte tilfeller vibrasjoner/rystelser i byggene. Hvor mye dette påvirker den enkelte leietaker i Forskningsparken vil avhenge av hvor i Forskningsparken man holder til og hvilke arbeider som utføres på byggeplassen.

 

Stengte innganger og områder

Personalinngangene på østsiden av Forskningsparken vil stenges i store deler av byggeperioden. I korte perioder vil enkelte fellesarealer og inn/utkjøring til parkeringshuset bli stengt. Ved stenging over lengere perioder vil dette varsles særskilt. Da alle arbeidene skal pågå på østsiden av Forskningsparken vil kjøreveien over torget mot IFI og veien ned mot inn/utkjøring fra parkeringshuset ha økt trafikk av større kjøretøy. Vi ber alle være oppmerksomme ved ferdsel på torget. Som følge av lange, store kjøretøy som skal ned med leveranser til byggeplassen kan det måtte påventes noe ventetid for kjøring til og fra parkeringshuset.

Prosjektoppdateringer

Viktige datoer i byggeprosjektet:

 

Høst 2020:

Forberedende arbeider

Riggeplan - Fase 1

 

1. januar 2021:

Prosjektstart

Uke 1 - 2021:

Montering av tårnkran

 

Februar - desember 2021:

Byggeperiode


Uke 9 (1. - 7. mars) - 2021

Tunge løft - Hus FUke 16 (19. - 7. april) - 2021

Tunge løft - Hus D

Espen Kildebo Jensen

Prosjektleder/Project Manager

E: espen(a)forskningsparken.no

T: +47 92 25 53 53 | +47 22 95 85 00

Eli på LinkedIn Knytt kontakt på LinkedIn

 

Forskningsparken – veksthus og møteplass! Forskningsparken er lokalisert i et område med store ressurser. Kunnskapsmiljøene ved Universitetet i Oslo, universitetssykehusene og forskningsinstituttene representerer mulige løsninger på fremtidens utfordringer for Norge og verden.

Vi rigger plass til flere kunnskapsbedrifter

Forskningsparken er så godt som full og vi har pågang av flere bedrifter som vil inn. Høsten 2020 starter vi derfor med bygging av nye toppetasjer. 

Les mer

Bli en del av fellesskapet

Plantegning

Pil viser hovedinngang