For Privacy Policy in English

 

PERSONVERNERKLÆRING

Vi setter pris på at du besøker våre nettsider og at du viser interesse for tjenestene vi tilbyr. Det er viktig for oss at våre kontakter og kunder er trygge på at personvernet deres ivaretas på en sikker og forsvarlig måte i henhold til gjeldende lovverk.

Denne personvernerklæringen gir en nærmere beskrivelse av hvordan Forskningsparken samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med besøk på våre hjemmesider, ovenfor kunder og kontakter.

Oslotech AS, driftsselskapet bak Forskningsparken (omtales nedenfor som vi, oss eller Forskningsparken), vil benytte og beskytte personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte.

 

MARKEDSFØRING OG NETTSTATISTIKK

Forskningsparken behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter. 

Programvaren vi benytter til vår webside samler inn anonyme opplysninger om besøkende på websiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som kan forbedre og videreutvikle informasjonen på websiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles anonymt og i aggregert form. Vi kan derfor ikke spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Vi samler ikke inn IP-adresse, men besøkendes IP-adresser blir likevel registrert ved besøk på websiden. Behandling i aggregert form innebærer at alle data slås sammen til en gruppe (behandles ikke individuelt).

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon om alle besøkende på websiden blir dermed logget ved hjelp av denne tjenesten.

 

INFORMASJONSKAPSLER – COOKIES

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

"Cookies" - eller "informasjonskapsler" - er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og vi bruker til å lage statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å:

- samle inn personlig identifiserbar informasjon uten din tillatelse

- samle inn sensitiv informasjon eller

- overlevere personlig identifiserbare data til tredjeparter

Slik unngår du informasjonskapsler/cookies:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 

BEHANDLING AV KUNDE- OG LEVERANDØROPPLYSNINGER

Som ledd i vår virksomhet behandler vi personopplysninger for kunder og leverandører. Vi vil samle inn personlige data som du oppgir for å motta tilbud eller markedsføring fra oss, eller for at vi skal kontakte deg.

Forskningsparken behandler persondata på en sikker måte med kontrollert og begrenset innsyn. Persondata lagres på sikker måte og slettes når de ikke lenger er nødvendig for å besvare kundehenvendelser eller på annen måte oppfylle kundeforholdet. 

Forskningsparken har ikke anledning til å dele eller selge persondata med tredjepart. Forskningsparken inngår databehandleravtaler med sine underleverandører. Dersom det oppstår datalekkasje med fare for at persondata kan bli misbrukt plikter utleier å varsle de berørte så raskt som mulig om innen 72 timer.

 

NYHETSBREV OG SAMTYKKE

Vi vil sende nyhetsbrev med nyheter, tilbud og invitasjoner til personer som aktivt har samtykket til dette. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å bruke lenken for avmelding nederst i våre elektroniske nyhetsbrev. 

Vi gjennomfører ikke en kundeprofilering i forbindelse med vår kommunikasjon. All informasjon som sendes ut fra våre kanaler er generell.

 

ARRANGEMENTFOTOGRAFERING

Ved å delta på arrangementer organisert av Oslo Science Park, erkjenner og samtykker du til at bilder og videoer kan bli tatt under arrangementet. Disse materialene kan bli brukt av Oslo Science Park til fremtidige markedsførings- og promoteringstiltak i våre publikasjoner, sosiale medier, nettsider eller andre mediekanaler. Ved å delta på arrangementet gir du herved Oslo Science Park retten til å bruke, reprodusere og distribuere ditt bilde, likhet og stemme til disse formålene uten ytterligere godkjenning fra deg eller noen betaling til deg.

 

TIDSROMMET OPPLYSNINGENE VIL BLI LAGRET

Ved en avtales opphør slettes alle personopplysninger knyttet til avtalen. Vi tar vare på de nødvendige opplysningene for å ivareta reglene om oppbevaring av regnskapspliktig dokumentasjon i regnskapsloven og bokføringsloven.

 

DINE RETTIGHETER SOM PRIVATPERSON

Dine rettigheter som privatperson knyttet til behandling av personopplysninger fremgår av personopplysningsloven.

Noen av de mest sentrale rettighetene er retten til innsyn, retting og sletting av mangelfulle personopplysninger.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Dersom vi ikke kan svare på henvendelser innen fristen, skal vi gi deg et foreløpig svar med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

 

SIKKERHET

All behandling, oversendelse og oppbevaring av personopplysninger skal foregå i samsvar med de rutiner og krav som gjelder for virksomheter.

 

KONTAKTINFORMASJON

Eventuelle spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan rettes til post@forskningsparken.no

Du kan også kontakte oss via vår postadresse: Oslotech AS, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Version 1.3, 11.08.2023

 

 

 

PRIVACY POLICY

We appreciate your visit to our website and your interest in our services. It is important to us that our customers feel confident that their privacy is protected in a secure and proper way, in accordance with applicable legislation.

This privacy policy provides a detailed description of how the Oslo Science Park collects and uses personal data provided in connection with visits to our website, and the personal data of customers and contacts.

Oslotech AS, the operational services company that operates the Oslo Science Park (hereinafter referred to as we, us or the Oslo Science Park), will use and protect personal data in accordance with the legislation that is applicable at any given time.

Personal data means information and assessments that can be directly or indirectly linked to an individual.

 

MARKETING AND INTERNET STATISTICS

The Oslo Science Park processes personal data for marketing purposes. This personal data will not be transferred to other enterprises. The software we use for our website collects anonymous data on visitors to the website. This is in order to draw up statistics that allow us to improve the information on our website. Examples of the information provided by the statistics include the number of visitors to different pages, the duration of the visit, and the browsers used.

The information is processed in anonymous and aggregate form. We therefore cannot trace the information back to individual users. We do not collect IP addresses, but visitors' IP addresses are nonetheless recorded when they visit our website. Aggregate processing means that all of the data is merged into a single group (not processed individually).
We use the Google Analytics tool on our website. Information about all visitors to the website is therefore logged when you use this service.

 

COOKIES

By using this website, you are consenting to our storing cookies in your browser.

'Cookies' are standard technology used on most websites today. A cookie is a small text file which is placed in your browser's cache, and which we use to generate statistics that allow us to improve our web pages for our users. Most modern browsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) are set up to automatically accept cookies, but you can change your settings, so that cookies are rejected. We must point out that rejecting cookies means that very many websites will not work properly.
We do not use cookies to:
- collect information without your permission that can identify you personally
- collect sensitive data or
- transfer personally-identifiable data to third parties
This is how you avoid cookies:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

 

PROCESSING OF CUSTOMER AND SUPPLIER DATA

As part of our activities, we process personal data regarding customers and suppliers. We collect personal data that you provide in order to receive offers or marketing materials from us, or in order for us to contact you.

Personal data are stored safely and deleted when they are no longer required to answer customer requests or otherwise fulfill the customer relationship.

Oslo Science Park can not share or sell personal data with third parties. We have data processing agreements with our subcontractors. If a data breach should occour with the risk that personal data may be misused, we are obliged to notify the affected persons as soon as possible and within 72 hours.

 

NEWSLETTERS AND CONSENT

We will send newsletters containing news, offers and invitations to people who have actively consented to this. You can withdraw your consent at any time by using the unsubscribe link at the bottom of our electronic newsletters.

We do not profile our customers in connection with our communication. All of the information sent from our channels is of a general nature.

 

EVENT PHOTOGRAPHY

By attending events organized by Oslo Science Park, you acknowledge and consent that photos and videos can be taken during the event. These materials may be used by Oslo Science Park for future marketing and promotional purposes in our publications, social media, websites, or any other media outlets. By participating in the event, you hereby grant Oslo Science Park the right to use, reproduce, and distribute your image, likeness, and voice for these purposes without any further approval from you or any payment to you.

 

PERIOD OF STORAGE OF DATA

All of the personal data contained in agreements will be deleted upon expiry of the agreement. We keep the data that is necessary in order to comply with the rules regarding storage of statutory accounting documents in accordance with the Accounting Act and the Bookkeeping Act.

 

YOUR RIGHTS AS AN INDIVIDUAL

Your rights as an individual in connection with the processing of personal data can be found in the Personal Data Act.
Some of the most important rights are the right to access, rectification and deletion of incorrect personal data.

We will answer requests for access or other rights pursuant to the Personal Data Act as soon as possible, and no later than 30 days from the date on which the request was received, unless particular circumstances make it impossible to answer the query by the deadline. If we cannot answer queries by the deadline, we will give you a preliminary reply, providing information about the reason for the delay and the probable date on which a reply will be provided.

 

SECURITY

All processing, transfer and storage of personal data must be performed in compliance with the procedures and requirements that apply to enterprises.

 

CONTACT DETAILS

Any questions about our processing of personal data can be sent to post@forskningsparken.no.

You can also contact us at our postal address: Oslotech AS, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway.

Version 1.3, 11.08.2023